New Treasures: Sven ten Berge

Op deze pagina vind je meer informatie over de werken van Sven ten Berge in de tentoonstelling New Treasures.

On this page, you can discover more about Sven ten Berge’s works in the exhibition New Treasures. Scroll for English.

The Abandoned Bears Series

De serie Abandoned Bears is ontstaan uit het vinden van twee speelgoedberen in een weggeefwinkel. Dit item van twee beren heeft Ten Berge aangezet tot het maken van deze serie werken. Hierbij heeft hij de vraag centraal gesteld waarom we speelgoed verlaten als we opgroeien. Met elk werk in de serie onderzoekt hij een ander aspect van jeugd, opgroeien, identiteit, volwassenheid en maatschappelijke invloed.

Playground

De installatie Playground haalt haar inspiratie uit het het gedeeltelijk op groeien op het platteland en in de stadse omgeving van Nederland. De kunstenaar heeft zich laten inspireren door het vinden van persoonlijke identiteit en de invloeden van wisselende omgevingen die men als kind ervaart tijdens de weg naar volwassenheid. Als men goed naar de linografie kijkt zal het opvallen dat beertjes enigszins anders zijn, zij representeren de kinderen in een klas. Het gele kader vertegenwoordigt de leeromgeving, zij staat binnen de kleurenleer op positieve wijze onder andere bekend om het stimuleren van het brein, vrolijkheid, en een nieuw begin. Zij heeft echter ook negatieve betekenissen zoals onbetrouwbaarheid en jaloezie. Met deze combinatie geeft de kunstenaar een representatie van een schoolklas weer. Een plek waar ieder kind gevormd wordt. Het is echter op het schoolplein (Playground) waar kinderen spelenderwijs deze informatie verwerken en hun eigen identiteit ontdekken.

New Treasures: Sven ten Berge

Razzle Dazzle Bear

Het schilderij Razzle Dazzle Bear is op speelse wijze opgebouwd. Ten Berge heeft hierbij een bijna kindse aanpak gebruikt en zich door intuïtie laten lijden om een compositie te creëren die op speelse wijze verschillende structuren en technieken combineert. Hij onderzoekt in dit werk het verband tussen nostalgie en de speelsheid als volwassenen. Hierbij stelt hij de vraag hoeveel ruimte er is om te spelen tussen alle verantwoordelijkheden van de volwassenheid en of deze werkelijk minder ruimte biedt dan wij denken als kind te hebben beleefd. De uitvoering van dit schilderij verwijst naar de architecturale vormen van de klassieke schoolgebouwen die in de jaren 60 gebouwd zijn. Deze schoolgebouwen staan nu vaak leeg en zijn vervangen door modernere opties. Zo ziet hij de oude beleving en de nieuwe interpretatie van nostalgie veranderen voor zichzelf en een nieuwe generatie.

New Treasures rondleiding

Honey

Het sculptuur Honey is een hulde aan moeders. De kunstenaar onderzoekt en speelt met de symboliek van beren en de rol van moeders. Beren werden vaak symbolisch gebruikt binnen de schilderkunst als beeld van een aankomende dreiging. Geschilderd met rechtopstaande oren, gestrekt hoofd en uitgestoken tong zijn zij een symbool van kracht. Als men naar de sculptuur kijkt valt het op dat de oren in dit geval slap hangen en het hoofd naar beneden kijkt alsof zij naar haar jongen kijkt. De kracht van een beer wordt in dit geval weergegeven als de kracht van een moeders liefde. De moeder zo sterk als een beer op een sokkel gezet met patronen geïnspireerd door Versace om ook haar elegantie weer te geven. Op deze manier geeft de kunstenaar een nieuwe betekenis aan de symboliek van beren binnen de kunst en gebruikt hij het concept van een beer om de kracht en veelzijdigheid van het moederschap te vieren.

New Treasures: Sven ten Berge

The Abandoned Bears Series

The Abandoned Bears series originated from finding two toy bears in a giveaway shop. This item of two bears prompted Ten Berge to create this series of works. In doing so, he focused on the question of why we abandon toys when we grow up. With each work in the series, he explores a different aspect of childhood, growing up, identity, adulthood and social influence.

Playground

The installation Playground takes its inspiration from growing up partially in the countryside and in the urban environment of the Netherlands. The artist was inspired by finding personal identity and the influences of changing environments one experiences as a child on the way to adulthood. If one looks closely at the linography, one will notice that bears are slightly different, they represent the children in a classroom. The yellow frame represents the learning environment, she is known within colour theory in a positive way for stimulating the brain, cheerfulness, and new beginnings, among other things. However, she also has negative meanings such as untrustworthiness and jealousy. With this combination, the artist depicts a representation of a school classroom. A place where every child is formed. However, it is in the schoolyard (Playground) where children playfully process this information and discover their own identity.

Razzle Dazzle Bear

The painting Razzle Dazzle Bear is playfully constructed. Here, Ten Berge has used an almost childlike approach and allowed himself to be led by intuition to create a composition that playfully combines different structures and techniques. In this work, he explores the connection between nostalgia and playfulness as adults. In doing so, he questions how much space there is to play among all the responsibilities of adulthood and whether it really offers less space than we think we experienced as children. The execution of this painting refers to the architectural forms of classical school buildings built in the 1960s. These school buildings are now often empty and have been replaced by more modern options. Thus, he sees the old experience and the new interpretation of nostalgia changing for himself and a new generation.

Honey

The sculpture Honey is an homage to mothers. The artist explores and plays with the symbolism of bears and the role of mothers. Bears were often used symbolically within painting as an image of an approaching threat. Painted with erect ears, extended head and protruding tongue, they are a symbol of strength. Looking at the sculpture, one notices that in this case the ears hang limply and the head looks down as if she is looking at her young. In this case, the strength of a bear is represented as the strength of a mother’s love. The mother as strong as a bear set on a pedestal with patterns inspired by Versace to also reflect her elegance. In this way, the artist gives new meaning to the symbolism of bears within art and uses the concept of a bear to celebrate the strength and versatility of motherhood.