Projectplan CAMPIS 2021 – 2025

Projectplan 2021-2025

CAMPIS, podium voor hedendaagse kunst

1. Inleiding

2. Nut en noodzaak

3. Missie, visie en ambitie

4. Programmaplan en activiteiten

5. Samenwerkingsverbanden

6. Het gebouw

7. De organisatie

8. Financiële onderbouwing

9. De codes, Fair Practice, Governance, Diversiteit & Inclusie

10. Tot slot

 

 

 

1. Inleiding

Voor u ligt het projectplan voor een nieuw op te richten beeldende kunstpodium met als doelen; de bewoners en bezoekers van Assen te verrijken met hedendaagse kunst, het kunstklimaat in Assen naar een hoger plan te trekken en de aantrekkingskracht en de levendigheid van onze provinciehoofdstad te vergroten. Een aantal kunstenaars en kunstliefhebbers neemt het initiatief tot de oprichting van:

CAMPIS, podium voor Hedendaagse Kunst

een kunstvereniging naar Duits voorbeeld van een Kunstverein.

In dit projectplan gaan we in op de nut en noodzaak van een nieuw kunstpodium, onze missie, visie en ambitie. Verder bespreken we onze activiteiten, het programmaplan en de samenwerkingsverbanden die we zoeken. Tenslotte komt onze fysieke plek aan de orde, de organisatiestructuur, de financiële onderbouwing, het onderschrijven van de verschillende codes en de planning van de opstartfase. Bij dit projectplan is een meerjarenbegroting opgesteld.

 

2. Nut en noodzaak

Kunst speelt een belangrijke rol in de samenleving, juist in deze tijd en juist ook in Assen. Kunst is onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan en onze samenleving. In een provinciehoofdstad als Assen van Drenthe hoort een podium voor hedendaagse kunst. Een plek waar de Assenaar en ook de bezoekers van de stad, kennis kunnen nemen van ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst. Het wordt een plek voor nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen, een plek waar grenzen worden verkend en verlegd. Het kan een aanjager zijn voor het creëren van ateliers en broedplaatsen. En bovenal wordt het een plek die naast het Drents Museum de aantrekkingskracht en levendigheid van Assen versterkt.

De initiatiefnemers vinden het nu de juiste tijd om daadwerkelijk actie te ondernemen om onze provinciehoofdstad nog aantrekkelijker te maken voor de eigen inwoners en bezoekers. Dit doen we door een gloednieuw podium te creëren dat het culturele klimaat verbetert, dat inspireert en mensen uitdaagt om van nieuwe kunst en cultuur te komen proeven en genieten.

We sluiten met ons initiatief aan bij de contouren van de nieuwe Binnenstadsvisie van Assen. Zie bijlage (1).

3. Missie, visie en ambitie

CAMPIS wil een kwalitatief en spraakmakend podium voor hedendaagse kunst zijn. Hieruit willen we een community vormen en zijn uit op saamhorigheid. Gesteund door kunstliefhebbers, bezoekers en beleidsmakers vormen we een bloeiende kunstvereniging met een missie: CAMPIS verrijkt Assen

Onze visie is dat CAMPIS met het unieke en aantrekkelijke karakter bijdraagt aan het plezier, de kracht en leefbaarheid van de binnenstad. Kunst en cultuur zijn onmisbare schakels hierin. Zo wordt het klimaat in Assen aantrekkelijk voor bezoekers, kunstenaars, ateliers, broedplaatsen en galeries, kortom een verrijking van de infrastructuur.

CAMPIS wil Assen verrijken door:

•   bezoekers te laten kennismaken met kwalitatieve hedendaagse kunst

•   het laten zien en uitdragen van de waarde van het werk van kunstenaars

•   het scheppen van draagvlak voor kunstuitingen

•   het oprichten van een kunstvereniging gedragen door kunstliefhebbers uit de stad en omstreken

•   het creëren van samenhorigheid door in te zetten op samenwerking en toegankelijkheid, op verjonging, diversiteit en inclusie

•   het creëren van een gunstig klimaat voor kunstenaars

•   het stimuleren van betaalbare ateliers en culturele presentatieruimtes

•   via hedendaagse kunst de gemeente te ondersteunen bij het integreren van de stadsvisie

Het interdisciplinaire karakter, de diversiteit en ruimte voor reflectie maken CAMPIS uniek en aantrekkelijk voor Assen.

Onze missie bereiken we niet door het tonen van alleen exposities. We verrijken de stad door het laten zien en ervaren van interdisciplinaire verbanden met cultuur, wetenschap en filosofie. Een toevoeging voor Noord-Nederland als presentatie podium.

Centraal staan de presentaties van hedendaagse beeldende kunst van zowel lokaal, nationaal als internationaal werkende kunstenaars. Hierbij programmeren we tal van evenementen zoals lezingen, artist talks, symposia, rondleidingen en kunstwandelingen door de stad.

Door middel van educatieve projecten voor basis- en voortgezet onderwijs versterken we de CAMPIS community, het gevoel van saamhorigheid en samenwerking met een zo breed mogelijk publiek.  Zo betrekken we jong en oud, bewoner en bezoeker van Assen, bij beleving en totstandkoming van kunst en cultuur.

CAMPIS draagt bij aan het culturele en kennis stimulerende imago van Assen, in de luwte van grootstedelijke dynamiek. Wij willen dat onze inzet leidt tot een verbreding en verbinding van de culturele infrastructuur in Assen om zo een veel bredere groep bezoekers te boeien en hiermee ons te onderscheiden in de Noordelijke provincies.

We sluiten met onze ambitie aan bij het advies van de Raad voor Cultuur (advies Cultuurbestel 2021-2024) en de kadernota Kunst en Cultuur gemeente Assen 2021-2024.

 

4. Programmaplan en activiteiten

De inhoudelijke focus van het programmaplan zal liggen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals inclusie, technologie, (bio)diversiteit, samenstelling van de bevolking e.d. Hierbij wordt gelet op (inter)nationale thema’s maar zeker ook op lokale issues die spelen in en rondom Assen.

Deze regionale functie is hetgeen waarmee CAMPIS zich kan onderscheiden in het totale aanbod van hedendaagse kunstprogramma’s in Nederland. Zonder ons al te veel in een stramien vast te willen leggen wordt deze focus de opdracht aan onze tentoonstellingsmakers en de exposerende kunstenaars.

We noemen dit: Het DNA van Assen en zijn omgeving. We willen hiermee relevant zijn voor kunstliefhebbers maar zeker ook bewoners en bezoekers van Assen die nog niet vertrouwd zijn met hedendaagse kunst.

De tentoonstellingen en evenementen die CAMPIS organiseert geven inzicht in ontwikkelingen binnen de hedendaagse beeldende kunst. Hierbij kan het gaan om alle disciplines in de beeldende kunst, schilderijen, fotografie, werk op papier, installaties, ruimtelijke beelden, etc.

De specifieke aandachtspunten en/of thema’s die ten grondslag liggen aan het programma worden iedere beleidsperiode opnieuw vastgesteld. Op deze manier kan CAMPIS direct inspelen op de actualiteit, ontwikkelingen op de voet volgen of zelfs hierop vooruitlopen. In deze lijn ligt ook het voornemen om externe experts als curator aan te stellen voor een tijdelijke periode. Denk hierbij aan een carrousel of estafette van curatoren. Zo worden ontwikkelingen in de hedendaagse kunst van verschillende kanten belicht en kunnen we van toegevoegde waarde zijn op het reeds bestaande aanbod en hiermee onze omgeving verrijken.

Het bovenstaande willen we bereiken door:

•   het organiseren van minimaal vier exposities per jaar op eigen locatie

•   het organiseren van een jaarlijkse tentoonstelling voor studenten van Academie Minerva

•   samenwerkingen te vinden voor diverse exposities op locaties elders in de binnenstad zoals bijvoorbeeld een beeldententoonstelling in de Gouverneurstuin, leegstaande panden, etc.

•   het organiseren van educatieve projecten voor basis- en voortgezet onderwijs

•   het organiseren van evenementen zoals lezingen, artist talks, symposia, experts meetings en rondleidingen

•   Het organiseren van speciale festiviteiten voor leden van de kunstvereniging zoals, pre-view openingen, meet & greet met kunstenaars en curatoren en excursies naar collega instellingen

•   het uitgeven van publicaties, multiples en edities voor verkoop

•   het organiseren van wandelingen langs kunst in de openbare ruimte en architectuur in de stad Assen

De eerste drie tentoonstellingen staan onder supervisie van Rudy Lanjouw en George Herfkens. Beide zijn een van de initiatiefnemers van CAMPIS. Lanjouw is  beeldende kunstenaar te Asssen en Herfkens is ruim 30 jaar nauw betrokken geweest bij Academie Minerva en Het Frank Mohr Instituut. Gedurende deze eerste periode worden er kandidaten gezocht voor de functie van curator. Hiermee creëren we tijd om geschikte experts te vinden om het programma verder in te vullen en tijd om de nieuwe curatoren een optimaal programma te laten samenstellen.

Het DNA van Assen en zijn omgeving ligt ook ten grondslag aan de eerste serie tentoonstellingen, zowel letterlijk, als poëtisch en als in de samenwerking. Voor de opening wordt gedacht aan het werk van Lu Xinjian, gevolgd door een duo tentoonstelling van Anne Geene en Annegret Kellner en een groepstentoonstelling in samenwerking met Academie Minerva in Groningen.

Lu Xinjian (1977, China) studeerde aan The Nanjing Arts Institute, de Design Academy  in Eindhoven en in 2006 aan het Frank Mohr Instituut in Groningen. Sterk beïnvloed door Piet Mondriaan en De Stijl, geeft Xinjian met abstracte lijnen moderne metropolen weer. In deze City DNA’s worden complexe infrastructuren vertaald naar nauwgezette geometrische vormen en scherpe kleurblokken.

Met de Academie Minerva bestaat al een nauwe band en wij willen hun talenten presenteren in een jaarlijks terugkerende Best of Graduates show. Hiermee bieden we niet alleen jong regionaal talent een podium maar hopen ook Assen aantrekkelijk te maken voor jonge talenten om zich hier als creatieve maker te vestigen.

Het programmaplan 2022 wordt in januari gepresenteerd.

 

5. Samenwerkingsverbanden

CAMPIS gelooft in “samen zijn we sterk”. Dit is ook de gedachte achter het oprichten van een kunstvereniging voor liefhebbers. We willen een groot draagvlak creëren voor de kunst, maar ook voor de organisatie. Ook in de stad, de regio en landelijk zoeken we naar samenwerkingsverbanden die ons en de ander versterken.

We willen graag samenwerken met het Drents Museum, DNK (De Nieuwe Kolk), DSG (Het Drents Schilders genootschap), DAF (Digital Art Factory) en andere kunstinitiatieven.

Er is contact gezocht met het Mondriaanfonds. Men ziet met veel vreugde de ontwikkelingen in Assen tegemoet en verwachten dat ondersteuning mogelijk is. De subsidie is inmiddels aangevraagd.

Er wordt aansluiting gezocht bij brancheorganisaties zoals De Museumvereniging en De Zaak Nu, de belangenvereniging voor Nederlandse presentatie- en postacademische-instellingen voor beeldende kunst.

Ook zoeken we verbinding met lokale ondernemers en met onderwijsinstellingen. In de vele gesprekken die we met ondernemers, vastgoed eigenaren, kunstverzamelaars en kunstenaars voerden, blijkt een grote sympathie voor onze plannen. Er is veel bereidheid tot ondersteuning.

De relatie met Academie Minerva in Groningen is al gelegd en wordt verstevigd. We maken gebruik van de ervaringen van Kunstvereniging Diepenheim waarmee uitgebreid overleg is gevoerd in de opstartfase.

 

6. Het gebouw

Kerkstraat 31 is de thuisbasis en wordt aangevuld met exposities en andere activiteiten in andere, al dan niet leegstaande, panden in de binnenstad. Zo sluit CAMPIS aan bij de ontwikkelingen van de binnenstadsvisie: een compact centrum met in het zuidelijke deel de schoonheid van vele monumentale gebouwen.

 

7. De organisatie

CAMPIS is een stichting in oprichting met als adviserend orgaan de kunstvereniging CAMPIS. De kunst liefhebbende leden van de vereniging zorgen voor een grote betrokkenheid. Leden hebben een diverse achtergrond en kunnen  inwoners en bezoekers zijn, maar ook bijvoorbeeld ondernemers en kunstenaars.

De kern van het bestuur van de Stichting CAMPIS bestaat uit: dhr. drs D.H. Schuur (voorzitter), dhr. mr M.G. Doornbos (secretaris), mw. mr. I.Kunst (penningmeester). Het bestuur wordt bij dit projectplan en tijdens de opstartfase ondersteund door kwartiermaker dhr. drs J. Brinkman.  Verder is er een comité van aanbeveling gevormd. Dorothea van der Meulen (dean Academie Minerva), Wia van Dijk (beeldend kunstenaar) en Thijs Lijster (universitair docent Kunst- en Cultuurfilosofie RU Groningen) hebben hiervoor hun medewerking toegezegd.

Het opzetten van een team van vrijwilligers is een essentieel onderdeel van de opstartfase. We proberen zo veel mogelijk vrijwilligers aan ons te verbinden. Hierbij kan je denken aan verschillenden groepen zoals gastvrouwen -en heren, technische ondersteuning en bijvoorbeeld een educatie werkgroep.

De initiatiefnemers gaan in eerste instantie het programmateam vormen; het programmateam stelt daarna een of meerdere curatoren aan. Een curator krijgt de opdracht tentoonstellingen te maken binnen de actuele thema’s zoals in paragraaf 4 besproken. De functie van curator is tijdelijke en op free lance basis.

Als centrale spil van CAMPIS komt er een officemanager. Deze persoon kent Assen van binnenuit, is contactpersoon, weet van alle reilen en zeilen en heeft als belangrijke taak het aansturen van het team van vrijwilligers. Verder komen er specialisten op het gebied van communicatie, educatie en administratie.

Zeker in de opstartfase zullen er vaal taken en verantwoordelijkheden liggen bij het bestuur. In paragraaf 9 beschrijven we het bestuursmodel en onderschrijven we de Governance Code Cultuur.

 

8. Financiële onderbouwing

Bij dit projectplan hoort een meerjarenbegroting en een investeringsoverzicht.

Voor de financiën hanteren we een aantal uitgangspunten:

•   we zijn optimistisch maar begroten conservatief

•   voor grote exposities worden additionele fondsen geworven

•   we kiezen voor continuïteit en hebben een meerjarenbegroting opgesteld

 

Startfase

Er is een grote kans dat we voor de opstartfase een beroep kunnen doen op het Programma’s Kunstpodia 2021 van het Mondriaanfonds, categorie Start. Uit onze gesprekken met potentiële sponsoren kunnen we opmaken dat er veel draagvlak is voor onze plannen en we kunnen rekenen op sponsoring al dan niet in natura.  We vragen het College van Burgemeester en Wethouders subsidie met ingang van 1 januari 2021 toe te kennen. De kosten voor de investeringen (€50.000) zijn dan gedekt.

Overigens, een nieuw podium voor hedendaagse kunst past binnen het doel van de rijksmiddelen die de gemeente Assen ontvangt van het Rijk.

 

9. De codes, Fair Practice, Governance,  Diversiteit & Inclusie

Voor de beloning van de medewerkers volgen we Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst in opdracht van De Zaak Nu. Voor de beloning van de exposerende kunstenaars volgen we de de Richtlijn Kunstenaarshonoraria, een initiatief van de Kunstenbond, Platform Beeldende Kunst, Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en De Zaak Nu, verenigd in BKNL. Hiermee onderschrijven en passen we de Fair Practice Code toe.

Veel taken taken zullen zeker in de opstartfase bij een actief onbezoldigd bestuur liggen. Er wordt gekozen voor Het Bestuur-model. Het bestuur voert, zeker in voorwaarde scheppende zin, veel taken zelf uit en delegeert aan bijvoorbeeld curatoren en andere teamleden. Het bestuur is volledig verantwoordelijk. Ook de toezichthoudende functie wordt door het bestuur vervuld. Hierbij is de onderlinge afstemming tussen de bestuursleden van belang. CAMPIS onderschrijft hiermee De Governance Code Cultuur.

CAMPIS wil er zijn voor iedereen, jong, oud, zwart, wit, bewoner, bezoeker. Deze inclusiviteit staat vanaf dag 1 hoog in het vaandel en is terug te zien in het programma en straks ook in de samenstelling van de organisatie. We gaan op zoek naar Peer groups om zo groepen aan ons te binden waarvoor het minder voor de hand liggend is betrokken te zijn bij een podium voor hedendaagse kunst. Hiermee onderschrijven wij de Code Diversiteit & Incl

 

10. Tot slot

CAMPIS wordt een nieuw podium voor Hedendaagse Kunst in Assen. Een plek voor ontmoeting, reflectie en nieuwe inzichten, voor kunstliefhebbers en nieuwsgierige passanten, uit Assen en daarbuiten. Een eigenzinnige plek met drang naar samenwerking, aansluitend op de binnenstadsvisie van provinciehoofdstad Assen.

CAMPIS krijgt haar thuisbasis aan de Vaart Noord Zijde 6 en maakt gebruik van panden elders in de stad en de Gouverneurstuin.

Zo verrijken wij Assen via hedendaagse beeldende kunst. Hiervoor vragen wij subsidie van het College van de gemeente Assen.

 

Dick Schuur

Jacko Brinkman

Mei 2021

 

Initiatiefnemers:

Rudy Lanjouw (beeldend kunstenaar), Harry Cock (fotograaf), Guus Slauerhoff (kunstenaar), George Herfkens (kunstliefhebber, voorheen Academie Minerva), in aanvang Ger Wijlage (Defka) en Dick Schuur (Kunst aan de Vaart). CAMPIS is bij het schrijven van dit projectplan ondersteund door Jacko Brinkman (adviseur hedendaagse kunst en voorheen zakelijk leider Kunstvereniging Diepenheim)