New Treasures: Ruben Jager

Op deze pagina vind je meer informatie over de werken van Ruben Jager in de tentoonstelling New Treasures.

On this page, you will discover more about Ruben Jager’s works in the exhibition New Treasures. Scroll for English.

Ecce Homo

De Ecce Homo serie bestaat uit beelden van het menselijk gelaat, die echter gedomineerd worden door vormen en patronen die tot de natuur te herleiden zijn. Deze juxtapositie heeft te maken met vraagstukken over de menselijke oorsprong en identiteit, en over het spanningsveld tussen mens en natuur. De beelden kunnen gezien worden als een soort collectief zelfportret, een spiegel die men zich kan voorhouden. De titel Ecce Homo betekent vertaald vanuit het Latijn: ‘Ziehier, de mens.’

New Treasures: Ruben Jager New Treasures: Ruben Jager

Emergence

Het beeld Emergence bevraagt het verschil tussen menselijke en natuurlijke creaties; in hoeverre een mierenhoop als bouwwerk nou verschilt van een kathedraal, bijvoorbeeld. Het beeld bestaat uit natuurvormen die uiteindelijk overlopen in de vorm van het soort betonpaaltje dat voor het afscheiden van voetgangerspaden in de openbare ruimte gemaakt wordt. Tevens is deze opbouw bedoeld als een knipoog naar hoe de mensheid uit de natuur verrezen is.

New Treasures: Ruben Jager

Amalgam

De Amalgam serie bestaat uit beelden die een mengelmoes tonen van schijnbaar natuurlijke, en soms ook menselijke, vormen. De wetten van de natuur, en de doorlopende schepping die daar aan onderhevig is, worden op speelse wijze herschikt. De beelden creëren een spanningsveld tussen ‘gegroeid’ en ‘gemaakt’ en roepen onder andere vragen op over deze tweedeling.

New Treasures: Ruben Jager

Ecce Homo

The Ecce Homo series consists of images of the human face but dominated by forms and patterns traceable to nature. This juxtaposition relates to issues of human origins and identity, and the tension between man and nature. The sculptures can be seen as a kind of collective self-portrait, a mirror one can hold up to oneself. Translated from Latin, the title Ecce Homo means ‘Behold, man.’

Emergence

The sculpture Emergence questions the difference between human and natural creations; to what extent an anthill as a structure differs from a cathedral, for example. The sculpture consists of natural forms that eventually merge into the shape of the kind of concrete pole made for demarcating pedestrian paths in public spaces. Also, this structure is meant as a nod to how mankind rose from nature.

Amalgam

The Amalgam series consists of sculptures showing a mishmash of seemingly natural, and sometimes human, forms. The laws of nature, and the ongoing creation subject to them, are playfully rearranged. The sculptures create a field of tension between ‘grown’ and ‘made’ and, among other things, raise questions about this dichotomy.